---

NOTA LEGAL

El lloc web i el domini lanuclear.cat correspon a Francisco José Crespo Coca (en endavant La Nuclear), amb NIF 43678714N i domicili a carrer Joaquim Pla i Cargol, 1, 2n, de Girona (CP 17005), adreça electrònica nene@lanuclear.cat

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a La Nuclear. La Nuclear presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. La Nuclear  autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.lanuclear.cat. La Nuclear es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.lanuclear.cat

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que La Nuclear actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això La Nuclear manifesta que les referències del productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a La Nuclear fins a la contractació expressa del servei.

La Nuclear es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

La Nuclear